Doorgaan naar inhoud
Welkom bij E-woodproducts | Natuurlijk genieten, Binnen en Buiten! | GRATIS LEVERING
Welkom bij E-woodproducts | Natuurlijk genieten, Binnen en Buiten! | GRATIS LEVERING

Privacy Beleid van E-Products Europe BV

1. Algemeen


BV E-Products Europe hecht waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BV E-Products Europe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen

BV E-Products Europe is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

BV E-Products Europe
Zetel:  Patijntjestraat 107, 9000 Gent
Email: support@e-woodproducts.com
 

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Je persoonsgegevens worden door BV E-Products Europe verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om uw bestelling te kunnen verwerken.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
 

3. Welke gegevens verwerken we?


Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, bedrijfsnaam (indien van toepassing), BTW nummer (indien van toepassing)
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mail
 • Leveringsadres (indien anders dan contactgegevens): naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 

4. Wie verwerkt de gegevens?


BV E-Products Europe
Deze gegevens worden ook doorgegeven aan volgende externe organisaties:

 • Onze transporteurs (levering van uw bestelling / een leveringsafspraak maken)
 • BPOST, POSTNL  (levering van uw bestelling / een leveringsafspraak maken)
 • Webwinkelkeur: Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.
 

5. Verstrekking aan derden


De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor: 

het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6. Bewaartermijn


BV E-Products Europe  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

7. Beveiliging van de gegevens


Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens BV E-Products Europe van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de toegang tot de gegevens.
 • BV E-Products Europe en zijn werknemers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 

9.  Je rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 
 

11. Cookies


Wanneer u onze website bezoekt of gebruikt, mogen wij of onze geautoriseerde dienstverleners cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden, en voor advertentie- en marketingdoeleinden. 

12. Wijziging privacyverklaring


BV E-Products Europe kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 15/12/2021

Vergelijk Producten

{"one"=>"Selecteer 2 of 3 items om te vergelijken", "other"=>"{{ count }} van 3 items geselecteerd"}

Selecteer het eerste item om te vergelijken

Selecteer tweede item om te vergelijken

Selecteer derde item om te vergelijken

Vergelijken
1
Free Gift